Darmowa dostawa na terenie Polski już przy zamówieniu od 150 zł

Wpisz czego szukasz

Regulamin

LOS VINOS & CAFE to Serwis specjalizujący się w sprzedaży
oryginalnych produktów sprowadzonych bezpośrednio ze słonecznej
Hiszpanii takich jak wina, kawy, oliwy z oliwek oraz innych.

§1

Postanowienia ogólne

1. Witryna internetowa losvinosandcafe.pl jest prowadzona przez firmę:
LOS VINOS & CAFE z siedzibą w Gdyni, w Polsce
(kod pocztowy 81-047) przy ulicy Gniewskiej 21, BOX 8
NIP: 5861965670, REGON: 191558573
2. Niniejszy Regulamin określa – przede wszystkim - rodzaje i zakres
świadczonych usług, warunki świadczenia tych usług, w tym
wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych,
politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania
reklamacyjnego.
3. Korzystanie z serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego
Regulaminu.
4. Korzystanie z serwisu możliwe jest w przypadku:
a. podania informacji na temat ukończenia przez Użytkownika 18
roku życia (w odniesieniu do sprzedaży wina)
b. potwierdzenia, że Użytkownik chce zapoznać się z zawartymi na
Stronie Treściami dotyczącymi Produktów (w odniesieniu do
sprzedaży wina);
c. zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający funkcjonowania
domeny;
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za
pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
8. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z
Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w

szczególności, gdy Użytkownik poda nieprawdziwe dane, przede
wszystkim co do swojego wieku;
§2
Definicje

1. Administrator – Mirosław Losvik prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Mirosław Losvik I. ECOSAVE II. LOS VINOS & CAFE III. LOS
VINOS z siedzibą w Gdyni (81-047) przy ulicy Gniewskiej 21, BOX 8, NIP:
5861965670, REGON: 191558573;
2. Cena – kwota w walucie PLN podlegająca zapłacie za Produkt. Ceny
podane w Serwisie zawierają podatki, w tym podatek VAT (tj. są cenami
brutto);
3. Konsument – zgodnie z zapisami Polskiego Kodeksu cywilnego, osoba
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Małoletni – osoba, która nie osiągnęła pełnoletniości;
5. Polityka Prywatności – informacja szczegółowo określająca sposób i
warunki przetwarzania danych osobowych;
6. Produkt – towar dostępny do nabycia i/lub rezerwacji za
pośrednictwem Serwisu;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin;
8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.losvinosandcafe.pl
9. Sklep – sklep stacjonarny Administratora pod adresem:
Dom Towarowy Chylonia, Ul. Gniewska 21, BOX 8, 81-047 Gdynia
10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

§3

Wymagania techniczne:

1. Korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług jest
możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny
Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a. zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera,
Internet Explorer lub równorzędnych;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.
2. Za zapewnienie zgodności systemu teleinformatycznego użytkownika z
powyższymi wymaganiami oraz techniczną możliwość korzystania z
serwisu, odpowiada użytkownik.
3. Użytkownika Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze
Serwisu Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną

odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych
przez siebie Treści. Treści te nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw
osób trzecich i/lub przepisów prawa.

§4

Usługi – postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługę:
a. Rezerwacji Produktów dostępnych do sprzedaży w Sklepie. Za
pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe nabycie Alkoholu.
b. Sprzedaży Produktów
2. W odniesieniu do prezentowanych alkoholi, treści prezentowane w
Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Za
pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie nabywa alkoholi ani nie składa
oferty ich nabycia. Sprzedaż alkoholi odbywa się w Sklepie
stacjonarnym.
3. Z usługi polegającej na rezerwacji alkoholi, a w szczególności alkoholi,
mogą korzystać jedynie pełnoletni Użytkownicy, którzy zaakceptowali
treść niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem ukończenia złożenia przez Użytkownika zamówienia
alkoholu jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z
treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść. Ponadto,
użytkownik winien zaakceptować sposób przetwarzania jego danych
osobowych w ramach funkcjonowania serwisu.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi
warunku ukończenia rejestracji do Serwisu.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do
zalogowania do Serwisu osobom nieuprawnionym, w szczególności
osobom małoletnim. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym w rozumieniu
Regulaminu ponosi Użytkownik.
7. Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich własnych danych
osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości tych danych.

§5

Usługa Rezerwacji Produktów

1. Umowa o dokonanie Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i
zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego
zarezerwować wybrane Produkty – alkohole prezentowane w Serwisie.

2. Poprzez świadczenie usługi Rezerwacji Administrator zobowiązuje się
zapewnić dostępność określonych Produktów Sklepie przez okres czasu
wynikający z niniejszego Regulaminu
3. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu następuje w Sklepie. Zapłata ceny
za Produkty następuje w Sklepie. Wydanie również odbywa się w
Sklepie.
4. Przed zatwierdzeniem danych wskazanych dotyczących Rezerwacji
Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez Administratora
usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie
na odległość usługi Rezerwacji, przy czym jednocześnie Użytkownik
uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu
świadczenia przez Administratora Użytkownik utraci prawo odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem
przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
5. Usługa Rezerwacji zostaje wykonania z chwilą przekazania
użytkownikowi informacji o możliwości odbioru zarezerwowanych
towarów w Sklepie.
6. Rezerwacją musi być objęty co najmniej 1 Produkt, ale nie więcej niż 50
Produktów. Wartość Produktów objętych rezerwacją nie może
przekroczyć kwoty 3.000 zł
7. Administrator zapewnia dostępność określonych przez Użytkownika
Produktów w Sklepie w okresie 3 dni liczonych od dnia, w którym
wysłano do Użytkownika informację o dostępności Produktów. Jeśli w
powyższym terminie nie dojdzie do odbioru Rezerwacji, umowa zostaje
rozwiązana.
8. Odbiór rezerwacji nie musi nastąpić osobiście, odbioru może dokonać
osoba trzecia. W przypadku alkoholi, musi to być osoba pełnoletnia.
9. W przypadku dwóch lub więcej zaniechań odbioru Produktów objętych
Rezerwacją, Administrator może wstrzymać świadczenie usług dla
danego Użytkownika;

§6

Sprzedaż Produktów

1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest
podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia oraz
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja
Regulaminu.
2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.

3. Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczna ze
złożeniem oświadczenia, że Użytkownik bierze na siebie
odpowiedzialność za odbiór zakupionego Produktu przez osobę
pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame
z oświadczeniem Użytkownika, że nie jest osobą, której zabrania się
sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu
celem dalszej odsprzedaży.
4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany
podczas procesu składania Zamówienia potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
5. Administrator potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia
roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie
zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Administrator
potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu
Roboczym. Po upływnie tego terminu, Użytkownik nie jest już związany
treścią złożonego Zamówienia.
6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Administratora
b) podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub
budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Użytkownik nie odebrał Towarów objętych poprzednim
Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Administrator nie miał
wpływu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń
dotyczących ilości zamawianych Produktów i wartości Zamówień,
Użytkownik zostanie poinformowany o takich ewentualnych
ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Użytkownik Zamówienia.

§7
Odstąpienie

1. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od
zawartych na odległość umów, bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa Rezerwacji
została już w pełni wykonana, po uprzednim uzyskaniu zgody na
świadczenie usługi przed upływem ww. terminu, prawo do odstąpienia
nie będzie przysługiwać. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczyć
należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie.
2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od każdej z umów
opisanych w Regulaminie, składając Administratorowi oświadczenie o

odstąpieniu od umowy na adres elektroniczny Administratora.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Do zachowania terminu
odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W
przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.


§8
Reklamacje

1. Administrator Serwisu odpowiada za należyte działanie Serwisu.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy
zgłaszać drogą mailową.
3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w
którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Reklamację złożoną po
upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez
rozpoznania. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia przez
Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.
4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i
nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli
Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę
wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności
uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści
reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji,
Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o
uzupełnienie danych.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do
korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w
treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na
adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w Serwisie), ewentualnie
przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie. W przypadku zamówienia
podlegających realizacji w chwili modyfikacji Regulaminu, stosuje się
dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
3. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i
Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu
polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z
unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj